2017: Anders leren vasthouden

Ook dit jaar legde Zinzia de lat weer hoog omdat wij koploper willen zijn in het bieden van goede en liefdevolle zorg. We hebben ons op diverse onderdelen weer beter kunnen onderscheiden om die excellente zorg voor de kwetsbare oudere en alles wat daaraan bijdraagt te kunnen waarmaken. Dat betekent radicaal mensgericht werken en zien wat er voor die ander toe doet. Op vele thema’s hebben we daarin in 2017 geleerd, stappen gezet en de werkzame bestanddelen binnen de ‘gouden driehoek’ verder ontwikkeld.

In dit digitale jaarverslag nemen we u mee naar de gebeurtenissen van 2017. En in ons kwaliteit zelfportret vindt u meer informatie, bekeken vanuit verschillende perspectieven. Het biedt inzicht aan bewoners, hun dierbaren, maar ook aan professionals, zorginkopers en toezichthouders. De visie uit dit zelfportret vormt onze leidraad voor de ontwikkelingen in 2017.

Karin I. Lieber,
Raad van Bestuur

Portfolio Zinzia

Zien wat er toe doet voor het toenemend aantal kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Zinzia heeft daartoe de mogelijkheden voor deze groep mensen in kaart gebracht en blijft dit intensief aanbieden. De casemanager kwetsbare ouderen, behandeling en ondersteuning thuis, maar ook het kortdurend verblijf, dagbehandeling en revalidatie sluiten aan op de vraag van kwetsbare ouderen en hun mantelzorg.

Anders leren vasthouden

Wat doet er toe voor de kwetsbare ouderen?

Zien wij wel hoe mensen in elkaar zitten? Die vraag is steeds meer leidend in ons dagelijks handelen. Door voortschrijdend inzicht, vallen en opstaan en onze leidende ambitie om dat te bieden wat er toe doet, leren we om dingen ‘anders’ vast te houden. En komen we dichterbij de essentie van dat wat er toe doet voor mensen. Dat maakt ons blij, want hierdoor kunnen we nog meer van waarde zijn.860

medewerkers

550

vrijwilligers

22

LEAN coaches

150

aangeboden leertrajecten

27

verbonden huisartsenpraktijken

8,35

Tevredenheid klantervaringsonderzoek

Tevredenheidcijfer

7,3

MedewerkerMonitor

Mantelzorgers, medewerkers, multidisciplinaire teams en vrijwilligers spelen een hoofdrol in het bieden van kwaliteit van leven. Als gezamenlijke spelers vervullen ze – vaak een telkens wisselende – rol in het samengaan van wonen, welbevinden, gastvrijheid, zorg en behandeling. Het geheel aan activiteiten rond de zorgvrager riep ook in 2017 een grote waardering op. Daar zijn we trots op. En we blijven werken aan verbetering, met Presentie en Lean, maar ook door initiatieven als Het Goede Gesprek en het programma voor talentontwikkeling TROTZ. Het resultaat van deze gezamenlijke inspanning wordt beetje bij beetje zichtbaar in de relatie tussen cliënt en professional, dus daar waar kwaliteit ontstaat.

PAR

De Zinzia brede Professionele Adviesraad (PAR) heeft haar derde jaar voltooid en versterkt de beroepsinhoud, beroepsontwikkeling en –positie, evenals profilering van professionals binnen Zinzia.Lees meer

LEAN

In 2017-2018 volgen opnieuw 13 medewerkers de opleiding tot Leancoach. In deze opleiding komen de instrumenten waarvoor we bij Zinzia gekozen hebben veelvuldig aan bod. Lees meer

Leren en goed werk

Anders vasthouden van de werkelijkheid, van de situatie of hulpvraag vraagt om inzicht. Dit kan niet zonder te leren en ontwikkelen. Lees meer

Afronding Waardigheid & Trots

In 2017 vervolgde Zinzia haar deelname aan het landelijk vernieuwingsprogramma verpleeghuizen 'Waardigheid en Trots'. Lees meer

Welbevinden & vrijwilligers

Binnen Zinzia zijn zo’n 500 vrijwilligers actief. Ieder zo veel als mogelijk vanuit zijn eigen talent en meerwaarde, maar altijd vanuit de ambitie om dat te bieden wat er toe doet. Lees meer

Het goede gesprek

In 2017 is binnen Zinzia Zorggroep verder geïnvesteerd in het intussen zogenoemde ‘Goede gesprek’. Dit gebeurt tegen de achtergrond van presentie en in samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek. Lees meer

Afronding PG Programmalijn

Onze visie op de zorg voor dementerende ouderen is in het afgelopen jaar verdiept en vastgelegd in het kader van de zogenoemde PG-programmalijn. Lees meer

516

bedden

95

1e lijns verblijfsopnames

453

gerevalideerde cliënten

667

uur Ambulant Geriatrisch Team in thuissituatie

16.978

dagdelen dagbehandeling & dagbesteding

16

familiebijeenkomsten

7,7

gemiddeld cijfer ZorgkaartNederland

271

nieuwe waarderingen

Over de lijn gestapt naar Zorgondernemerschap

In de verbinding met het bedrijfsleven zetten we in op sociaal zorgondernemerschap. Dat wil ondermeer zeggen dat we onze dienstverlening en gastvrijheid zodanig verbeteren dat de kwaliteit onderscheidend verbetert en deze zich van kostenpost tot bron van inkomsten ontwikkelt. Zo heeft het, samen met Douwe Egberts ontwikkelde concept ‘Warm Welkom’, zich intussen ook landelijk bewezen. Ook vormt de bereiding en verkoop van onze Indische maaltijden een bron van aanvullende inkomsten. In 2018 bereiden we deze dienstverlening uit naar landelijke verkoop van de Indische maaltijden.

Naast verbindingen met het bedrijfsleven gaan we ook de samenwerking aan met sociale initiatieven zoals een biljartclub. In ruil voor het aanbieden van ruimte zetten de leden van de biljartclub zich in als vrijwilliger.
In 2016 ging met steun van het Emmafonds een maatjesproject van start om met de inzet van ‘maatjes uit de samenleving’ een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van zorgvragers. Eind 2016 is dit project verbreed en zijn alle welzijnsinitiatieven van vrijwilligers en (welzijns)medewerkers verbonden. Dit door enerzijds meer mensen te werven die hun talenten willen inzetten voor kwetsbare ouderen en anderzijds door actief wensen te achterhalen. Met ‘Wens zoekt jou!’ kijken we naar de wensen van onze bewoners, maar ook naar de talenten van onze vrijwilligers, mantelzorgers, medewerkers en andere geïnteresseerden. Door middel van de website www.wenszoektjou.nl die in 2017 gerealiseerd is, kan iedereen intussen terecht om zijn of haar talent te verbinden met de wens van een zorgvrager.
Wegens succes geprolongeerd! In 2016 startte Zinzia met de beweging ‘KlankKLEUR’ waarbij muziek wordt ingezet in de ondersteuning van onze bewoners. In 2016 zijn daartoe muziektherapeuten aangesteld en per locatie aandachtshouders benoemd. Er zijn veel indrukwekkende ervaringen opgedaan door de inzet van muziek in 2017, voor zorgvragers uit verschillende groepen (mensen met psychogeriatrische aandoeningen), maar ook voor somatiek, gerontopsychiatrie, revalidatie, dagbehandeling en hospicezorg.
In 2017 belandde Rumah Kita in de top 10 van genomineerden voor de landelijke ‘Award Gastvrijheidszorg met sterren’. Het resultaat van een niet aflatende focus op gastvrijheid. Gastvrijheidszorg met Sterren is een waarderingssysteem voor de kwaliteit van leven in de zorg. De waardering komt tot stand via in- en externe beoordelingen en een onafhankelijke externe audit. Gastvrijheidsaspecten die worden beoordeeld zijn onder meer ambiance, bejegening, beleid, eten & drinken, faciliteiten en klantvriendelijkheid.
Kwetsbare ouderen die thuis wonen ondersteunt Zinzia met behandeling thuis. De afgelopen periode is veel geïnvesteerd in de (team)ontwikkeling van het Ambulant Geriatisch Team (AGT). Men weet elkaar nog beter te vinden en de samenwerking - zowel in- als extern – is sterk verbeterd. Inmiddels wordt op verschillende manieren invulling gegeven aan samenwerking met huisartsen en thuiszorg zodat kwetsbare ouderen in de thuissituatie de juiste ondersteuning krijgen. Het komt steeds vaker voor dat een specialist ouderengeneeskunde van Zinzia spreekuren draait in de huisartsenpraktijk en er wordt in aanvulling waar nodig verdere verpleeghuisexpertise thuis ingezet. Op deze wijze wordt de signaleringsfunctie zo optimaal mogelijk benut. Het aantal verwijzingen vanuit huisartsen voor de inzet van het Ambulant Geriatrisch Team en de 1e lijn paramedische behandeling is toegenomen.
In juli 2017 is een klantervaringsonderzoek uitgevoerd. Door middel van een steekproef onder de bewoners en cliëntvertegenwoordigers van bewoners heeft Zinzia inzicht verkregen in de feitelijke stand van de klanttevredenheid. Dit binnen de vier verpleeghuislocaties van Zinzia. Gemiddeld was de waardering een 8,35.

Met de uitkomsten van het onderzoek toetst Zinzia of deze in lijn zijn met de ingezette koers, strategie en ambities. En of de inspanningen ten behoeve van goede en liefdevolle zorg resoneren onder bewoners en hun cliëntvertegenwoordigers. Parallel wil Zinzia met de verkregen inzichten de zorg en dienstverlening gericht en effectief optimaliseren. Dit onderzoek behelst kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de klanttevredenheid onder somatische en psychogeriatrische bewoners en hun cliëntvertegenwoordigers c.q. mantelzorgers. De uitkomsten zijn vastgelegd in een rapport.
In 2017 is Zinzia Zorggroep gestart met een mobiel team onbegrepen gedrag. Dit team bestaat uit een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV), een psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde (SO). Dit team heeft veel ervaring met onbegrepen gedrag en wordt ingezet wanneer een multidisciplinair-zorgteam vastloopt in de interactie met een cliënt. Het consultatieteam brengt onbegrepen gedrag in kaart en geeft advies op maat over de mogelijkheden om onbegrepen gedrag van de cliënt te voorkomen of te beperken.

Het consultatieteam is ontstaan op de locatie Rumah Kita en inmiddels in beperkte mate beschikbaar voor de andere locaties. Dat de werkwijze een succes is, blijkt uit het feit dat er steeds meer aanvragen vanuit alle locaties van Zinzia gedaan worden. Daarnaast komen er nu ook aanvragen uit instellingen waar Zinzia een samenwerkingsrelatie mee heeft. Ook komen er meer aanvragen voor ouderen die nog zelfstandig wonen. Zinzia wil de intramuraal opgedane kennis en ervaring verspreiden en (ook extramuraal) beschikbaar stellen voor alle kwetsbare ouderen in het werkgebied van Zinzia, ongeacht de woonsituatie van die ouderen.
In het afgelopen jaar zijn de laatste horden genomen voor definitieve nieuwbouw van het psychogeriatrisch verpleeghuisdeel van Oranje Nassau ‘s Oord. Na een intensieve periode van ontwerp en aanbesteding is de gunning van de bouwopdracht gedaan en gaat het consortium met daarin Bouwgroep WAM & van Duren, installatiebedrijven RTP en WSI in het voorjaar van 2018 van start. Hierdoor kan Oranje Nassau’s Oord met kleinschalig wonen en zorg en met ruime mogelijkheden voor het welbevinden nog beter aansluiten op de behoefte van zorgvragers.

Naar verwachting is de nieuwbouw eind 2019 gereed en kunnen de 114 bewoners hun intrek nemen in de nieuwe kleinschalige appartementen.

Hierna volgt een verbouwperiode van onze huidige gebouwen. Deze is naar verwachting begin 2020 afgerond. Meer informatie over de nieuwbouw- en verbouwperiode van Oranje Nassau’s Oord kunt u vinden op https://www.zinzia.nl/actueel/nieuwbouw-pg-ono.

73.000

zelfgemaakte
maaltijden

18

georganiseerde
markten

20

dineravonden en eettafels3 succesvolle voorbeelden:


Rendang bitterbal

1 persoons Indische maaltijden

Warm welkom
nu ook op Rumah Kita

Transparant over kwaliteit

Als eerste in de sector, onder leiding van professionals en cliëntvertegenwoordigers, heeft Zinzia een zelfportret gemaakt. Het is een multimediaal portret over Zinzia waargenomen vanuit verschillende perspectieven, zodat het inzicht biedt voor bewoners, hun dierbaren, maar ook voor professionals, zorginkopers en toezichthouders.

Het portret is gevuld met betekenisvolle informatie en een afspiegeling van onze zorg en dienstverlening. Door daar transparant over te zijn ontstaat een realistisch beeld van de zorg en dienstverlening en is Zinzia aanspreekbaar. Het zelfportret fungeert als spiegel, het geeft inzicht in de kracht van Zinzia en toont de belangrijkste verbeterpunten. Zinzia draagt hiermee, vanuit haar visie op kwaliteit en transparantie, bij aan de landelijke zoektocht naar nuttige, betrouwbare en valide kwaliteits- en verantwoordingsinformatie. De implementatie van het landelijke kwaliteitskader verpleeghuizen wordt vanuit deze visie doorgevoerd.

Hoe hebben we het in 2017 gedaan?


van 1098 naar
1371

likes op Facebook